• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за София град

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за София град


 

 • Мнение и оценка:

Препоръка за България PRO Drillers Club

Наталия Гурченко

07/02/2022

София град

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за София град. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за София град .

Проучване с изграждане на сондаж за вода за София град

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за София град

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за София град

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за София град

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за София град


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за София град

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 2. Оценка на находища на минерални води
 3. Хидрогеоложки проучвания
 4. Скенер за търсене на вода
 5. ГеоРадар за вода
 6. Търсене на вода с георадар
 7. Откриване на подземна вода с георадар
 8. Геофизично откриване на вода
 9. Проектиране на сондажи за вода
 10. Проучване за вода
 11. Сондаж за вода
 12. Водоснабдителни сондажи
 13. Сондажи и кладенци за вода
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 15. Сондажни услуги
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Кладенец за вода
 19. Сондажна фирма
 20. Сондьор
 21. Проучвателно ядково сондиране
 22. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Нормативна уредба

Закони
 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)
 • Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.)
 • Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г.)
Наредби
 • НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
 • НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.)
 • НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
 • НАРЕДБА № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
 • НАРЕДБА № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.)
 • НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.)
 • НАРЕДБА № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (обн., ДВ, бр. 96 от 12.12.1986 г.)
 • НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)
 • НАРЕДБА № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (обн., ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.)
 • НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г )
 • НАРЕДБА № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г.)
 • НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)
 • НАРЕДБА № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 37 от 8.05.2007 г.)
 • НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.)
 • НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г.)
 • НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.)
 • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели - Обнародванa ДВ, бр. 68 от 3 август 2004 г.; в сила от 3 август 2004 г
 • Закон за концесиите - Обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.
 • Правилник за прилагане закона за концесиите - Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., попр. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007 г.
 • Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата - Обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г.
 • НАРЕДБА N2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г. - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012 г.
 • НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации - Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005 г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005 г.
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за София град.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на София град:

1784 7-ми 11-ти километър София • 1528 Абдовица София • 1540 Аерогара София • 1756 Американски колеж София • 1229 Бакърена Фабрика София • 1217 Балша София • 1202 Банишора София • 1233 Банишора София • 1320 Банкя София • 1680 Бели брези София • 1680 Белите брези София • 1616 Беловодски Път София • 1278 Бенковски София • 1444 Бистрица София • 1680 Борово София • 1870 Ботунец София • 1616 Бояна София • 1756 Бункера София • 1520 Бусманци София • 1830 Бухово София • 1618 Бъкстон София • 1528 Гара Искър София • 1309 Гевгелийски София • 1111 Гео Милев София • 1113 Гео Милев София • 1574 Гео Милев София • 1186 Герман София • 1282 Гниляне София • 1614 Горна баня София • 1806 Горни Богоров София • 1138 Горубляне София • 1404 Гоце Делчев София • 1700 Градина София • 1186 Гърмен София • 1172 Дианабад София • 1528 Димитър Миленков София • 1247 Доброславци София • 1855 Долни Богоров София • 1165 Долни Пасарел София • 1415 Драгалевци София • 1592 Дружба 1 София • 1582 Дружба 2 София • 1756 Дървеница София • 1138 Експериментален София • 1807 Желава София • 1475 Железница София • 1807 Желява София • 1211 Житен София • 1229 жк Връбница 1 София • 1231 жк Връбница 2 София • 1233 жк Фондови жилища София • 1373 Западен парк София • 1345 Захарна фабрика София • 1360 Захарна фабрика София • 1309 Зона Б 18 София • 1309 Зона Б 19 София • 1330 Зона Б 19 София • 1303 Зона Б 5 София • 1408 Иван Вазов София • 1393 Иваняне София • 1113 Изгрев София • 1113 Изток София • 1309 Илинден София • 1271 Илиянци София • 1592 Искър София • 1532 Казичане София • 1619 Карпузица София • 1517 кв Васил Левски София • 1700 кв Витоша София • 1220 кв Военна Рампа София • 1839 кв Враждебна София • 1309 кв Враня София • 1373 кв Факултета София • 1390 кв Филиповци София • 1616 Килиите София • 1616 Киноцентър София • 1320 Клисура София • 1619 Княжево София • 1191 Кокаляне София • 1330 Красна поляна 1 София • 1373 Красна поляна 2 София • 1330 Красна поляна 3 София • 1330 Красна поляна София • 1618 Красно село София • 1849 Кремиковци София • 1431 Крива Река София • 1606 Крива Река София • 1588 Кривина София • 1407 Кръстова вада София • 1257 Кубратово София • 1281 Кумарица София • 1276 Кътина София • 1612 Лагера София • 1220 Лев Толстой София • 1836 Левски В София • 1836 Левски Г София • 1836 Левски София • 1151 Лозен София • 1164 Лозенец София • 1407 Лозенец София • 1421 Лозенец София • 1513 Локорско София • 1343 Люлин 1 София • 1360 Люлин 1 София • 1335 Люлин 10 София • 1343 Люлин 2 София • 1336 Люлин 3 София • 1359 Люлин 4 София • 1359 Люлин 5 София • 1336 Люлин 6 София • 1324 Люлин 7 София • 1324 Люлин 8 София • 1324 Люлин 9 София • 1343 Люлин център София • 1225 Малашевци София • 1700 Малинова долина София • 1734 Малинова долина София • 1797 Малинова Долина София • 1756 Малинова София • 1362 Мало Бучино София • 1404 Манастирски ливади Б София • 1618 Манастирски ливади Б София • 1680 Манастирски ливади Б София • 1404 Манастирски ливади София • 1431 Медицинска Академия София • 1289 Мировяне София • 1320 Михайлово Банкя София • 1750 Младост 1 София • 1784 Младост 1 София • 1797 Младост 1 София • 1729 Младост 1А София • 1799 Младост 2 София • 1712 Младост 3 София • 1715 Младост 4 София • 1750 Младост София • 1360 Модерно предградие София • 1404 Мотописта София • 1261 Мрамор София • 1797 Мусагеница София • 1696 Мърчаево София • 1220 Надежда 1 София • 1220 Надежда 2 София • 1229 Надежда 3 София • 1231 Надежда 4 София • 1229 Надежда 5 София • 1231 Надежда 6 София • 1220 Надежда София • 1222 Негован София • 1220 НЗП Военна рампа София • 1712 НЗП Изток София • 1280 Нови Искър София • 1528 НПЗ Искър София • 1612 НПЗ Средец София • 1387 Обеля 1 София • 1326 Обеля 2 София • 1387 Обеля София • 1505 Оборище София • 1618 Овча купел 1 София • 1632 Овча купел 2 София • 1618 Овча купел София • 1225 Орландовци София • 1618 Павлово София • 1137 Панчарево София • 1475 Плана София • 1221 Подгумер София • 1111 Подуяне София • 1505 Подуяне София • 1517 Подуяне София • 1750 Полигона София • 1784 Полигона София • 1220 Промишлена Зона Илиянци София • 1330 Разсадника София • 1330 Разсадника-Коньовица София • 1641 Райко Даскалово София • 1320 район Банкя София • 1700 район Витоша София • 1229 район Връбница София • 1303 район Възраждане София • 1113 район Изгрев София • 1309 район Илинден София • 1592 район Искър София • 1330 район Красна поляна София • 1618 район Красно село София • 1849 район Кремиковци София • 1421 район Лозенец София • 1343 район Люлин София • 1750 район Младост София • 1220 район Надежда София • 1280 район Нови Искър София • 1505 район Оборище София • 1618 район Овча купел София • 1137 район Панчарево София • 1111 район Подуяне София • 1379 район Сердика София • 1574 район Слатина София • 1000 район Средец София • 1700 район Студентски София • 1000 район Триадица София • 1505 Редута София • 1331 Република 2 София • 1331 Република София • 1434 Света Магдалена София • 1309 Света Троица София • 1252 Световрачане София • 1231 Свобода София • 1641 село Владая София • 1223 село Войняговци София • 1346 село Волуяк София • 1379 Сердика София • 1606 Сердика София • 1808 Сеславци София • 1434 Симеоново София • 1000 Ски-курорт Витоша София • 1612 Славия София • 1574 Слатина София • 1343 Смърдана София • 1000 София • 1766 София парк • 1000 София център • 1142 София център • 1463 София център • 1606 София център • 1504 София център • 1527 София център • 1360 СПЗ Модерно предградие София • 1000 Средец София • 1510 Стефан Караджа София • 1404 Стрелбище София • 1408 Стрелбище София • 1700 Студентски град София • 1505 Сухата река София • 1362 Суходол София • 1298 Требич София • 1000 Триадица София • 1220 Триъгълника София • 1510 Хаджи Димитър София • 1612 Хиподрума София • 1407 Хладилника София • 1517 Христо Ботев София • 1574 Христо Смирненски София • 1202 Централна Гара София • 1853 Челопечене София • 1554 Чепинци София • 1421 Южен парк София • 1110 Яворов София • 1111 Яворов София • 1124 Яворов София • 1805 Яна София

Популярни търсения в мрежата

XML Sitemap

https://groundwaterbg.com